Лични данни

 

Политика за поверителност

във връзка с обработването на лични данни

 

Гарантирането на правото на защита на личните данни е основен ангажимент на ЕЛИТЕКС ООД, поради което използваме всички необходими средства и усилия, за да обработваме вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство. С настоящия документ ви уведомяваме за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме вашите лични данни, когато вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт http://shop.elitex.bg.

Какво представляват личните данни?

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

ЕЛИТЕКС е български производител на висококачествени чорапи, бельо, пижами и други трикотажни облекла. Фирмата извършва 8-цветен ситопечат върху текстили ебългарско юридическо лице със седалище: Русе,ул. Капитан Райчо Николов 34, България, БУЛСТАТ 117541292 (наричано по-долу „ЕЛИТЕКС“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на вашите лични данни.

Можете да се свържетес нас по електронна поща с адрес: elytex@abv.bg или по обикновена поща до адрес: България, 7000 Русе, ул. „Капитан Райчо Николов“ 34.

Кои категории лични данни обработваме ние

 • Когато си създавате профил в нашия сайт: http://shop.elitex.bg, вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;
 • Можете да добавите и допълнителна като:мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна пощаи пр.;
 • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номери пр.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

 1. Предоставяне на услуги на ЕЛИТЕКС във ваша полза
 • създаване и управление на профил в платформата на ЕЛИТЕКС;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на вашите въпроси във връзка с поръчките ви или стоките и услугите на ЕЛИТЕКС;

Обработването на вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ЕЛИТЕКС и вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 1. Усъвършенстване на нашите услуги

Можем да използваме определена информация относно вашето поведение на купувач, с цел попълвате анкети за удовлетвореността ви след приключването на поръчка, или с цел провежданена пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

 1. Маркетинг

Можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздел „Количка“, или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/ продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях, не пораждат никакви правни последици за вас и не ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време катосе свържете с ЕЛИТЕКС, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че вашите основни права и свободи не са засегнати.Вие можете по всяко време, свързвайки се с нас, да прекратите обработването на вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

 1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на ЕЛИТЕКС срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейностq като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и вашите основни права и свободи.

Освен това в някои случаи обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим вашите лични данни?

Съхраняваме вашите лични данни докато имате акаунт в ЕЛИТЕКС. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме вашите лични данни?

В зависимост от случая можем да предаваме или даваме достъп до някои от вашите лични данни на следните категории получатели:

 • партньори в пазарната платформа на ЕЛИТЕКС ;
 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до вашите данни от частноправни субекти - трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните ви данни в България.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Как защитаваме сигурността на вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с вашите лични данни. Можете да поискате достъп до вашите данни, корекция, изтриване, ограничаване на обработването, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на вашите лични данни. За да упражните тези права, можете да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни. В България данните за контакт с надзорния орган за защита на данните са, както следва:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15

Тел: + 359 2 915 35 18

Факс: + 359 2 915 35 25

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната ви поща, посочен във вашия акаунт в ЕЛИТЕКС. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на вашите лични данни, освен когато искането ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането ви.

Срок за отговор. Отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец. В случаите, когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, ще отговорим в рамките на максимум два месеца.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателeн начин правата и свободите на други субекти на данни.